این راهنمای آموزشی با تمرکز بر گسترش و مدیریت ویندوز سرور ۲۰۱۲ برای کمک به مدیران توسعه سازمانی در دنیای واقعی طراحی شده است.