این کتاب با نگارشی ساده شما را با مراحلی که لازم است طی کنید تا بتوانید به زبان انگلیسی صحبت کنید آشنا می سازد.