زرشک برای معالجه ضعف جگر، زیادی بلغم نافع است. آب زرشک بسیار خنک و مسکن تشنگی است. حرارت معده و جگر را فرو می نشاند. مواد لازم: