آرشیو مربوط به تگ : مرتضی مدنی نژاد

جزوه درمان فشار خون بالا ، نوشته مرتضی مدنی نژاد

جزوه درمان فشار خون بالا ، نوشته مرتضی مدنی نژاد

در واقع همه افراد فشار خون دارند! خون برای گردش موثر در عروق بدن از نیرو و فشاری برخوردار است که آن را به نقاط مختلف بدن می رساند.

کتاب سلامت طبیعی داروهای طبیعی ، نوشته آندره ویل

کتاب سلامت طبیعی داروهای طبیعی ، نوشته آندره ویل

بحث هایی که دکتر آندره ویل در این کتاب عنوان می کند شیرین، و خواننده را بدنبال خود می کشد و نتیجه ای که عایدش می شود چیزی جز آموختن و بکار بستن پیشنهادها برای بهتر زیستن نیست.