Microsoft Windows Server Update Services موسوم به WSUS یکی از سرویس های پرکاربرد در سطح شبکه ها است که وظیفه دریافت و انتشار فایل های به روزرسانی را بر عهده دارد.