کتاب حاضر به مسائل مورد نیاز پزشکان و بیماران که هر فردی در دوره حیات خود با آن روبرو می باشد پرداخته است.