زمان، گران‌ بهاترین دارایی انسان است که به سرعت هزینه می‌شود. هر ثانیه‌ ای که در کارهای منفی و بی‌ ثمر می‌گذرانید، در واقع تلف کردن عمر گران‌ بها و برگشت‌ ناپذیر شماست.‌