در دنیای امروز که اطلاعات از ارزشمند ترین سرمایه های بشر محسوب می شوند حفظ این اطلاعات از دسترسی های غیر مجاز از جمله الزامات سازمان ها محسوب می‌شود.