تشکیل سنگ در کلیه با درد زیادی همراه است و با علائمی مثل دل‌ درد، تهوع، استفراغ و تب دیده می‌شود.