آرشیو مربوط به تگ : مهم ترین الگوریتم های کامپیوتری

کتاب الگوریتم ها (جلد دوّم) ، ویرایش چهارم

کتاب الگوریتم ها (جلد دوّم) ، ویرایش چهارم

این کتاب جلد دوّم از چهارمین نسخه کتاب درسی الگوریتم ها می باشد که به طور گسترده ای در دانشگاه های سراسر جهان استفاده می شود.

ادامه مطلب

کتاب الگوریتم ها (جلد اوّل) ، ویرایش چهارم

کتاب الگوریتم ها (جلد اوّل) ، ویرایش چهارم

این کتاب جلد اوّل از چهارمین نسخه کتاب درسی الگوریتم ها می باشد که به طور گسترده ای در دانشگاه های سراسر جهان استفاده می شود. جلد اوّل شامل فصل های ۱ تا ۳ از این کتاب می باشد.

ادامه مطلب