فایل زیر جهت آموزش (Entity Relationship Diagram) نمودار ER برای دانشجویان عزیز قرار داده شده است.