در اغلب رشته های دانشگاهی درسی به عنوان برنامه نویسی تدریس می گردد که در اغلب موارد اساتید محترم به تدریس زبان C به دانشجویان می پردازند.