در این کتاب جنبه های مختلف وب معنایی و مشکلات و راه حل های مربوط به آن ها بررسی شده است.