رزومه یا CV مدرک شناسایی شما در بازار کار است . با فراگیری نحوه نگارش رزومه می توانید شناسنامه کاری خوبی از خود ارائه دهید.