این مقاله به چگونگی نصب ، اجرا ، استفاده و ضبط تماس های نرم افزار اسکایپ(skype) پرداخته است.