بدانید و آگاه باشید نوشیدن مرتب آب میوه‌ ها و آب سبزیجات تازه، باعث تأمین آب و دفع سموم از سلول‌ های بدن می‌ شود. زمانی که دستگاه گوارش درست کار نکند اثرات آن روی پوست نیز نمایان می‌ شود. به این ترتیب که پوست خراب شده و کثیف به نظر می‌ رسد.