این کتاب به چگونگی شناسایی پورت های باز پرداخته و سعی نموده خواننده را با شیوه مسدود کردن آن ها آشنا سازد.