کتاب پیش رو با ارائه اطلاعات روشن و مختصر در مورد موضوعات حیاتی امنیت شبکه، به علاقمندان مباحث شبکه های کامپیوتری کمک می کند تا برای آزمون تخصصی SY0-401 امنیت شبکه به آمادگی کامل برسند.