این کتاب Shortcut های مهم و کاربردی جهت کار با Management Studio در SQL Server 2012 را در اختیار شما قرار می دهد.