این کتاب آموزش خود را از نصب نرم افزار Revit MEP 2013 شروع کرده است و به تنظیمات ایجاد طرح بندی ختم می شود. در هر بخش این کتاب، تصاویر مورد نیاز برای آموزش مفیدتر، به کار رفته است.