از آن جا که رایت CD/DVD یک مسأله بسیار آسان است، اما هنوز بسیاری از افراد مبتدی از رایت کردن عاجزند. از این رو تصمیم گرفتیم آموزش رایت با یکی از قدیمی ترین نرم افزارهای رایت را تهیه و ارائه کنیم.