حال قبل از اینکه ما بخواهیم کار تست نفوذ و یا ممیزی را شروع کنیم نیاز به آماده سازی ابزار های مورد استفاده و همچنین به روز نگهداری این ابزارها هستیم.