چاپ دهم این کتاب شامل بیش از ۷۰۰۰ اصطلاح جدید است. این دیکشنری جامع، شامل ۲۹۰۰۰ معنی استاندارد معرفی شده در تمامی استانداردهای اصطلاح شناسی ASTM است.