کتاب “مهندسی محیط زیست و عمران” ابتدا به مفاهیم و مباحث  مربوط به مهندسی عمران پرداخته و سپس به موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست اشاره کرده است.