گوگل گلس (Google Glass) یا پروژه عینک یک برنامه‌ تحقیقاتی است که مربوط به تولید اولیه و ساخت یک نمایشگر سربند واقعیت افزوده می‌ باشد و توسط گوگل پشتیبانی می‌ شود.