این کتاب نشان می دهد که از زبان برنامه نویسی ++C هم برای ساخت بازی می توان استفاده کرد و هم برای ایجاد یک برنامه بزرگ تجاری.