فنون تست زنی، یکی ازمهارت های لازم در دوران دبیرستان و به خصوص کنکور است. تسلط بر تست زنی در موفقیت کنکور تاثیر غیرقابل انکاری دارد.