اگر منحنی رشد قدی نوزاد نزولی باشد، نشان‌ دهنده آن است که سوء تغذیه طولانی‌ مدت برای نوزاد ایجاد شده و نگران‌ کننده است.