اگر می‌خواهید ذائقه کودک شما به غذاهای چرب و شور که زمینه ‌ساز انواع بیماری‌هاست عادت نکند، باید از زمانی که غذای کمکی را آغاز می‌کنید تا ۵ سالگی ذائقه کودک را شکل دهید.