تره دارای کلسیم، آهن و مقدار زیادی ید است. به صورت خام در آرامش دردها موثر است. مقدار زیادی ویتامین C دارد و خوردن آن برای التهاب مجاری تنفسی،