محاسبات شبکه ای روشی است برای پردازش پردازه های بزرگ که حتی ابر کامپیوترها نیز از انجام آنها عاجزند. در این روش سیستم می تواند پردازش های عظیم خود را توسط کامپیوترهای شخصی در سراسر جهان که به این شبکه پیوسته است، انجام دهد.