این کتاب به عناوینی نظیر گیاھخواری و سلامتی، گیاھخواری و اقتصاد، گیاھخواری و محیط زیست، گیاھخواری و جامعه و اخلاق و منطق پرداخته است.