روش های پیچیده مورد استفاده در حوادث مجازی معروف، نیاز بالا به درک نحوه کار مسائل امنیتی را افزایش داده‌ اند. این کتاب به بررسی مفاهیم مرتبط با تهدیدات شایع و تاکتیک‌ ها پرداخته است.