این کتاب سه عنصر مهم توسعه وب سایت یعنی HTML ، CSS و JavaScript را پوشش داده است. افرادی که می خواهند طراحی و پیاده سازی وب سایت را شروع کنند باید به این سه عنصر مهم مسلط شوند.