کتاب کارشناس F# 3.0 به خوبی توانسته قدرت زبان برنامه نویسی اف شارپ که یک زبان تابعی است را نشان دهد. این زبان پس از ترکیب با چارچوب دات نت سطح بی نظیری از بهره وری را در مفاهیم برنامه نویسی ارائه می دهد.