این کتاب شما را با LINQ و پرس و جوهای آن آشنا می سازد. همچنین کاربردهای LINQ در ارتباط با انواع داده و اشیاء نیز در این کتاب آمده است.