این کتاب برای توسعه دهندگان J2EE مطالب کاربردی فراوانی را ارائه می دهد. نحوه استفاده از پایگاه داده در برنامه های کاربردی مبتنی بر J2EE از بخش های اصلی و مهم این کتاب به شمار می آید.