این کتاب مباحث مربوط به دفاع و حملات SQL Injection را توانسته به خوبی پوشش دهد. همچنین کتاب حاضر به مفهوم و نحوه عملکرد SQL Injection نیز پرداخته است.