تأسیسات الکتریکی

جزوه تأسیسات الکتریکی ساختمان – مهندس امیدی

مطالب ارائه شده در این جزوه، علاوه بر لحاظ شدن در طراحی، باید از نظر مطابقت اجرا با طراحی نیز بررسی شود. در جزوه حاضر سعی شده ترتیب مطالب تا حد امکان مطابق با چک لیست و ترتیب اجرای کار باشد.

بیشتر بخوانید »